Проф. Д-р Иван Богданов

Проф. Д-р Иван Богданов
1920-1988

Д-р Иван Богданов е роден на 27.01.1920 година в град Дупница в семейство на търговец. Завършва с отличие Първа мъжка гимназия в София през 1939 година.
Запален от по-големия си брат – медик, кандидатства и завършва медицина през 1943 година в Софийския Медицински факултет. Разпределен е като участъков лекар в село Лесура, Врачанско. В началото на Отечествената война през есента на 1944 г. е мобилизиран и участва в Първата и Втората фази на войната, първоначално като военно-полеви лекар, а след това – във военно-полева болница като асистент на Д-р Новкиришки.
След края на войната продължава наборната си военна служба като фелдфебел-школник в Общовойсковия хигиенен институт. Там по една случайност започва работата си като микробиолог. Още с постъпването му е поръчано да създаде български пеницилин. Тогава се е знаело само, че антибиотикът се произвежда от зелена плесен, че се култивира върху течна хранителна среда, че е много термолабилен и че една възможност за получаването му в по-концентриран и чист вид е да се екстрахира с етер. Открит е щам от пеницилиум, който дава добив от порядъка на 20 единици в милилитър. Получен е етерен екстракт, който е лиофилизиран в импровизиран лиофилизатор. С този пеницилин са проведени сполучливи опити за лечение на гнойни отити. В института получава първите (и единствени) уроци по микробиология – от госпожица Манова – възрастна и много опитна лаборантка, работила преди години в Пастьоровия институт.
От работата с пеницилина се поражда и желанието му да работи върху антибиотиците и, ако е възможно, да не повтаря чужди работи, а да открие нов щам продуцент на антибиотик, различен от дотогава известните.
През 1947 г. Д-р Иван Богданов започва работа като асистент по микробиология на проф. Марков в катедрата по микробиология при Софийски медицински факултет. През 1952 г. заедно с проф. Попхристов и Д-р Балабанов получават Димитровска награда за наука за фундаменталния им труд “За антибиозата в човешкото тяло”, представящ нормалната флора в човешкия организъм – кожа, лигавици, черва и т.н.
Работата си върху Lactobacillus Bulgaricus Д-р Иван Богданов започва през 1951 година (оттам и наименованието на щама “LB51®“). Открито е антибиотичното вещество, синтезирано от лактобацила. С тази си работа той се явява пряк последовател на академик Мечников по отношение научно-приложните му изследвания върху лактобацилите.
Изпитан по приетите методи за откриване на продуценти на антибактериални вещества, този щам Lactobacillus Bulgaricus – “LB5“, изолиран от кисело мляко, показва широко антибактериално действие. Разработена е специална течна хранителна среда, върху която и досега се поддържа щамът. Проучванията върху антибиотика на “LB51®” Д-р Иван Богданов провежда в часовете след заниманията със студентите. А в следвоенните години броят на студентите медици нараства от 120 души за курс на няколко хиляди.

По стечение на обстоятелствата ръководителите на тогава организирания Институт за следдипломно усъвършенстване на лекарите (ИСУЛ) поканват Д-р Иван Богданов да организира катедрата по микробиология с ранг главен асистент.
След няколко години напуска ИСУЛ и преминава на работа като доцент (ст.н.с.) в новооткрития Онкологичния институт. За трети път той трябва да организира микробиологична лаборатория. С преминаването на работа в онкологичния институт се налага да промени профила на работата си – започва търсенето на противоракови антибиотици, област, в която той вече има натрупан опит (българският пеницилин, летливите антибиотици на пеницилинум ароматикум, антибиозата на човешката микробна флора, антибиотикът на киселото мляко – всъщност на Lactobacillus Bulgaricus). Започналите през 1956 година скринингови изследвания на 73 бактериални щама показват, че именно изолираният през 1951 г. щам “LB51®” демонстрира при опити на експерименталния тумор Саркома 180 Крокер изразена противотуморна активност доста различна от тази на цитостатиците и химиотерапевтиците, използвани по това време. Тези първоначални положителни резултати стават основание през 1959 година към БАН да се основе Научно-изследователски институт за противоракови антибиотици (Институт 220), впоследствие реорганизиран като Научно-производствена лаборатория за биологично активни вещества, чийто наследник днес е фирма ДеоДан ЕООД. Като основател на Института Д-р Иван Богданов го оглавява от създаването му до смъртта си през 1988 година.
Първоначалните клинични изпитания са проведени от проф. П. Попхристов и Д-р Иван Богданов, като са използвани непречистени екстракти от “LB51®“, инжектирани интратуморно при случаи със спино- и базоцелуларен карцином. Първите публикации за противораковата активност на веществото, произвеждано от “LB51®“, срещу Sarcoma 180 са направени през 1958 год. Оттогава екстракти от Lactobacillus BulgaricusLB51®” са били тествани върху различни експериментални и спонтанни тумори в редица институти и лаборатории. “LB51®” демонстрира противотуморен ефект in vivo върху трансплантирани тумори при мишки (Sarcoma 180, Ehrlich’s solid carcinoma, melanoma, melanosarcoma B-16, plasmocytoma MOPS 315, adenocarcinoma ACATOL) и е използван за експириментална противотуморна терапия при хора.
Над 2000 фракции от екстракт от “LB51®” са тествани за туморонекротизираща активност върху повече от 150000 мишки. Като резултат от химическото пречистване на “туморонекротизиращото вещество” на Lactobacillus bulgaricus щам “I. Bogdanov patent strain tumoronecroticance B-51” – ATCC 21815, накратко наричан “LB51®“, през 1966 год. Д-р Иван Богданов създава препарат предварително наречен Blastolysin (сега DEODAN за i.v. използван за стандартна тест субстанция), и определен като гликопептид от клетъчните стени на Lactobacillus BulgaricusLB51®“. Във връзка с патентната процедура освен в Американската колекция за микробни щамове (АТСС), щамът “LB51®” е регистриран и в българската микробна колекция под №1.
През 1967 год. Д-р Иван Богданов започва прилагането на перорален препарат. Първоначално препаратът носи името “Antibioticum Bulgaricum – AB”, след това е наречен не съвсем сполучливо ANABOL (няма нищо общо с анаболните хормони), а сега носи името на търговската марка DEODAN® – имуномодулатор за имунотерапия в онкологията, представляващ високомолекулно съединение, съдържащо мурамил-пептиди. Предварителните клинични изследвания, направени от Д-р Иван Богданов, са публикувани в малка монография: “Наблюдения върху терапевтичния ефект на противораковия препарат от Lactobacillus BulgaricusLB51®“, изпробван върху 100 онкологично болни пациенти”.
На базата на активния принцип “LB51®” е разработен биологичен препарат за лечение на язви и гастрити – GASTROPHARM®. Продуктът не съдържа алкализиращи вещества и аналгетици. Антибиотичните (пробиотичните) качества на щама “LB51®” са използвани от Д-р Иван Богданов за създаването на препарата NORMOFLOR®, който се състои от изсушени (лиофилизирани) живи бактерии, измерени в изключително висок титър от живи клетки (колонии формиращи единици) за грам. Клиничните изпитания на NORMOFLOR® както в хуманния, така и във ветеринарния сектор на приложение, показват перспективите на такъв вид биологични препарати за третирането на чревни инфекции от бактериален произход и дизбактериози, предизвикани от лечение с антибиотици и/или сулфонамиди.
Щамът “LB51®” е използван при разработването на технологии за производство на диетични и здравословни продукти като напитки, сладоледи, соено кисело мляко и кисело мляко. Извлеченият през 1951 год. от киселото мляко щам “LB51®” е използван успешно в Япония за производството на прочутото ‘Meiji Bulgaria Yoghurt LB51®’ от 1984 година.
Д-р Иван Богданов е автор на три групи оригинални български препарати, на десетки български авторски свидетелства и международни патенти, на три учебника по микробиология за студенти-медици и лаборанти, на ръководства за практически упражнения по микробиология, ръководство по техника на микробиологичните изследвания, както и на десетки научни статии и съобщения в български и международни периодични научни издания. Участва с лекции и доклади в десетки международни срещи, симпозиуми и конференции. През 1986 година Д-р Иван Богданов е удостоен с орден “Георги Димитров” за цялостната си научна дейност.

По-важни публикации относно
Lactobacillus Bulgaricus – щам “LB51®“*

1. Bogdanov I.G. (1959) – Anti-tumour activity of the antibiotic LB-51 against Crocker sarcoma and Ehrlich carcinoma, In: Symposium of antibiotics, Prague, Abstracts of papers, pp.120-121
2. Bogdanov,I.G., Popchristov,P. (1961) – Experimental and clinical studies of the anticancer action of Antibioticum Bulgaricum (AB), Bull. of the SRIACA at the Bulgarian Ac. of Science, 94 p.
3. Bogdanov, I., Popchristov, P., Marinov, L. (1962) – Immunity and cross-immunity in mice bearing Sarcoma-180-Crocker and the solid form of Ehrlich-ascites cured by Antibioticum Bulgaricum (AB), International Cancer Congress, Moscow, pp. 337-340
4. Nauts,H.C. (1972) – New York Cancer Research Institute Inc., New York, Hardy,W.P., Sloan-Kettering Institute for Cancer Research, New York, Results from “AB” application on tumour models, (Personal communications)
5. Bogdanov Ivan, 1971. RESULTS FROM THE CLINICAL TRIAL OF THE PREPARATION “NORMOFLOR” IN TREATMENT OF DISBACTERIOSES, ACUTE ENTEROCOLITISES AND CHRONIC ULCERO-HAEMORRHAGIC AND SPASTIC COLITIS (unpublished – official reports for clinical trials – Personal communications)
6. Nedkova, Dimov , Stanchev, /Institute of gastroenterology Sofia/ 1971. CLINICAL AND MICROECOLOGICAL TRIALS ON PATIENTS WITH INTESTINAL DYSBIOSES WHEN TREATED WITH “NORMOFLOR” (unpublished – official reports for clinical trials – Personal communications)
7. Donchev I. /gastroenterological department in IInd Civil Hospital – Sofia/ 1972. APPLICATION OF “NORMOFLOR” FOR TREATMENT OF GASTRO-ENTEOROLOGICAL PATIENTS (unpublished – official reports for clinical trials – Personal communications)
8. Dimitrov /IPGQP – Department of gastroenterology/ Vasilev, Rankov, Tzekov, Petrov, Jhekov, Petrova /Regional Hospital- Botevgrad/ 1972. CLINICAL TRIAL OF THE PREPARATION “NORMOFLOR” (unpublished – official reports for clinical trials – Personal communications)
9. Lisichkova 1972. TREATMENT WITH NORMOFLOR OF INTESTINAL DISEASES CAUSED BY SHIGELLA ZONNE. (unpublished – official reports for clinical trials – Personal communications)
10. Boydosheva l., Nikolov N., Spasov S., Vitanov T. /Research Institute for Paediatrics – Sofia 1973. TRIALS FOR PREPARING AND APPLICATION OF PREPARATIONS ON THE BASIS OF LACTIC BACTERIA FOR TREATMENT OF INTESTINAL COLI INFECTIONS (unpublished – official reports for clinical trials – Personal communications)
11. Bogdanov,I.G., Dalev,P.G., Gurevich,A.I., Koslov,V.P., Malkiva,V.P., Plemyannikova,L.A., Sorokina,I.B. (1975) – “Antitumor glycopeptides From Lactobacillus Bulgaricus Cell Wall” – FEBS Lett., Vol.57, No.3, pp.259-261
12. Bogdanov,I.G., Velichkov,V., Gurevich,Z.I., Dalev,P.G., Kolosov,O.N., Malkova,V.P., Sorokina,I.B., Hristova,L.N. (1977) – Anticancer action of the glycopeptides of the cell wall of Lactobacillus Bulgaricus, Bull. exper. biol. med., vol. 4, pp.709-712 (In Rusian)
13. Bezrukov,.V., Andronova,O., Reshetova,.S., Malkova,V.P., Sorokina,I.B., Rozinov,B.V., Ivanov,V.. (1987) – Bioorganic chemistry, v.13, No.3, p.386-394 (In Russian)
14. Sorokina, I.B., Hasman, E.L., Gorkova, N.P., Uchitel, I.Y. (1980) – Activation of macrophages with Blastolyzin; Bull.of exper. biol. med., #4, pp. 449-451 (in Russian)
15. Zaharova, N.S., Elkina, S.I., Kalina, N.G., Rostovtzeva, L.I., Shepeleva, I.B., Sedov, Z.O (1981) – Application of immunostimulators of different nature for enhancement of the efficiency of vaccine preparations in experiment, in: Current problems of immunology, vol.I, Theses of the reports on the All-Union Conference – Alma Ata, pp.28-29 (In Russian)
16. Zaharova, N.S., Elkina, S.I., Kalina, N.G., Rostovtzeva, L.I., Shepeleva, I.B., Moshiashvili, I.Y, Sorokina, I.B. (1982) – Study of the effect of the glycopeptides on the immune response after introduction of thymus dependent bacterial and nonbacterial antigens, In: Theoretical and practical infectious immunology, Theses of the reports on the Ist All-Union Conference,Moscow, p.22 (In Russian)
17. BOGDANOV, I. A., N. Nestorov, S. Mitkov, I. G. Bogdanov, 1982. Application of the natural zeolites independently or together with Lactobacillus bulgaricus, for feeding of broiler chickens – coop system of breeding. Bull. “Mesopromishlenost”, No.5, year XV: 3-6.
18. Lederer, E. (1982) Results on Blastolysin tests for non-specific resistance against Klebsiella Pneumoniae (personal communications), Centre national de la recherche scientifique, France
19. Sorokina,I.B., Malkova,V.P., Gorkova,N.P. (1980) – Study of the new anticancer preparation Blastolysin separated from the cell walls of Lactobacillus Bulgaricus, In: Current problems of experimental chemotherapy of cancers, Chernogolovka vol.I, pp.202-208 (In Russian)
20. Krimker,V.O., Bodyagin,D.Z., Sirkin,Z.B., Treshtalin,I.D., Yarmonenko,S.P. (1980) – Trial for complex treatment of experimental cancers with Blastolysin and radiotherapy, In: Current problems of experimental chemotherapy of cancers, Chernogolovka, vol.II, pp.84-87 (In Russian)
21. Sorokina, I.B., Malkova, V.P., Rostovtzeva, L.I., Andronova, O., Yurovskaya, Z.Z., Abashev, Y.P., Zurbayav, S.E. (1982) – Searching for anticancer compounds among the natural and synthetic glycopeptides, moulding the bacterial cell walls, In: Current problems of experimental chemotherapy of cancer, Chernogolovka, vol. II, pp.147-149 (In Russian)
22. Buharova, I., Revazova, A.S, Treshtalin, I.D., Zaitzeva, L.Z., Lichinitzer, O.R. (1982) – Toxicity and anticancer activity of Blastolysin on nonthimus mice, In: Current problems of the experimental therapy of cancer, Chernogolovka, vol. II, pp.149-151 (In Russian)
23. Zontov,S.V., Ponomarkov,V.I., Rampan,Y.I., Ilyuhin,Z.V., Klyuchanskaya,N.V. (1982) – Study of the anticancer action and the side effects of Blastolysin on dogs with spontaneous cancer of mammae, In: Current problems of experimental chemotherapy of cancer, Chernogolovka, vol.II, pp.151-153 (In Russian)
24. Yushkov,S.F., Vvedenskaya,N.Z., Merkulova,I.B., Zubruhina,G.N. (1982) – Pathomorphological and cytophotometric aspects of the mechanism of activity of Hanerol and Blastolysin, In: Current problems of experimental chemotherapy of cancer, Chernogolovka, vol.II, pp.153-154 (In Russian)
25. Garin,O., Revazova,.S., Heveling,N.V., Tzimbal,.I, Lichinitzer,.R. (1982) – Study of the therapeutic action of Blastolysin in nonthimus mice with human cancer, In: Current problems of experimental chemotherapy of cancer, Chernogolovka, vol.II, pp.248-249 (In Russian)
26. Bogdanov,I.G., (1982), Observations on the therapeutic effect of the anti-cancer preparation from Lactobacillus Bulgaricus “LB-51” tested on 100 oncologic patients, Sofia Press
27. BOGDANOV, I.A., N. Nestorov, S. Mitkov, I. G. Bogdanov, 1983. Application of the natural zeolites independently or together with Lactobacillus bulgaricus, for feeding of broiler chickens – on floor system of breeding. Bull. “Mesopromishlenost”, No.1, year XV: 8 -11.
28. I.A.Bogdanov, I.G. Bogdanov, Gradinarov, S.N. Mitkov 1983 TESTING THE INFLUENCE OF LACTOBACILLUS BULGARICUS, STRAIN LB51 ON CHICKENS – FLOOR BREEDING (unpublished – official reports for clinical trials – Personal communications)
29. Mozgov et al. 1983. NORMOFLOR AND ITS ACTIVITY IN VETERINARY RACTICE (unpublished – official reports for clinical trials – Personal communications)
30. Kalina, N.G., Elkina, S.I., Zaharova, N.S., Rostovtzeva, L.I., Shepeleva, I.B., Moshiashvili, I.Y, Sorokina, I.B. (1983) – Immune response to thymus-dependent bacterial and nonbacterial antigens and non-specific resistance to S.Pneumoniae after application of Blastolysin, N-acetilglucosaminl-N-acetilmuramil-alanyl-isoglutamil and its analogues, In: Vth All-Union symposium on purposeful research of physiologically active substances, Riga, Theses of reports, pp. 78-79 (In Russian)
31. Tumanyan, M.Y., Cirilicheva, G.B., Zaharova, N.S., Shepeleva, I.B., Remova, N., Sorokina, I.B. (1984) – Influence of Blastolysin on 5-nucleotidase activity of macrophages of peritoneal escudate of mice, In: Reports of the All-Union symposium devoted to the 60th anniversary of the Tbillisi Institute, Tbillisi, pp.419-420 (In Russian)
32. Ivanov, V.T., Andronova, T.M., Bezrukov, M.V., Rar, V.A., Makarov, E.A., Kozmin, S.A., Astapova, M.V., Barkova, T.I., Nesmeyanov, V.A. (1987) – “Structure, design and synthesis of immunoactive peptides” – Pure and Appl. Chem., Vol 59, No.3, pp.317-324
33. Ketlinski,S.Z., Prokopieva,A.D., Prokopiev,Z.Z., Artyuhov,Z.I., Pasechnik,V.Z., Ogarkov,V.I. (1987) – About the mechanism of anticancer action of the fraction Blastolysin, separated from Lactobacillus Bulgaricus, Problems of oncology, vol.III, #3, pp.51-55 (In Russian)
34. Bogdanov,A.I., Popova,P., Studies on the effect of DEODAN on phagocyte activity of mice macrophages, In: XII National Conference of the Young Experts of Epidemiology, Varna, April 1991, p.11 (In Bulg.)
35. Guencheva,G., Popova,P., Mircheva,J., Bogdanov,A., Pacelli,E., Study on the influence of a glycopeptide from the cell walls of Lactobacillus Bulgaricus “LB51” – DEODAN on the functions of B-lymphocytes on mice – IInd National Conference on Immunomodulators, Sofia, May-June 1991 (In Bulg.)
36. Kutzarova,T., Popova,P., Mincheva,V., Bogdanov,A., Tzvetanov,Y., Guencheva,G., Study on the influence of a glycopeptide from the cell walls of Lactobacillus Bulgaricus “LB51” – DEODAN on the the murine peritoneal macrophages – IInd National Conference on Immunomodulators, Sofia, May-June 1991 (In Bulg.)
37. Popova,P., Baramova,E., Davidkova,G., Determination the activity of some lysosomial enzymes of murine macrophages after the application of a glycopeptide from the cell alls of Lactobacillus Bulgaricus “LB51” – DEODAN, IInd National Conference on Immunomodulators, Sofia, May-June 1991 (In Bulg.)
38. Mincheva,V., Mihailova,S., Guencheva,G., Study on the influence of a glycopeptide from the cell walls of Lactobacillus Bulgaricus “LB51” – DEODAN on the endogenious release of IL-1 and TNF – IInd National Conference on Immunomodulators, Sofia, May-June 1991 (In Bulg.)
39. Koichev,Ch., Popova,P., Guencheva,G., Bogdanov,A., Pacelli,E., Assessment of the impeded type of hypersensitivity reaction on mice after treatment with a glycopeptide from the cell walls of Lactobacillus Bulgaricus “LB51” – DEODAN – IInd National Conference on Immunomodulators, Sofia, May-June 1991 (In Bulg.)
40. Guencheva,G., Bogdanov,A., Pacelli,E., Opalchenova,G., Study on the influence of a glycopeptide from the cell walls of Lactobacillus Bulgaricus “LB51” – DEODAN on the resistence of mice against experimental bacterial infections – IInd National Conference on Immunomodulators, Sofia, May-June 1991 (In Bulg.)
41. Mincheva,V., Davidkova,G., Mihailova,Sn., Guencheva,G., Release of IL-1 and TNF from human monocytes under the influence of a glycopeptide from the cell walls of Lactobacillus Bulgaricus “LB51” – DEODAN – IInd National Conference on Immunomodulators, Sofia, May-June 1991 (In Bulg.)
42. Popova,P., Bogdanov.A., Study of the possibility to influence the neutropenia and the lymphoid organs’ atrophy caused by Cyclophosphamide after the application of a glycopeptide from the cell walls of Lactobacillus Bulgaricus “LB51” – DEODAN on mice – IInd National Conference on Immunomodulators, Sofia, May-June 1991 (In Bulg.)
43. Guencheva,G., Bogdanov,A., Pacelli,E., Immunomodulating activity of DEODAN (a product from Lactobacillus Bulgaricus “LB51“) orally administered on mice – Symposium of the International Association of Biological Standartization, Annecy, France, May 1991.
44. Guencheva,G., Bogdanov,A., Pacelli,E., Popova,P., Stimulating activity of DEODAN (a product from Lactobacillus Bulgaricus “LB51”) on macrophage activation and on host resistance to microbial infections – International Conference on “Microbial Infections – Role of Biological Response Modifiers”, Clearwater Beach, Florida, May 1991
45. Guencheva,G., Bogdanov,A., Pacelli,E., Mincheva,V., Endogeneous production of tumor necrosis factor and Interleukin-1 induced by DEODAN, a product from Lactobacillus Bulgaricus “LB51” – Tampa, Florida, May 1991.
46. Bogdanov,A., DEODAN – A Product from Lactobacillus Bulgaricus “LB51“, Orally Administered on Mice and Humans – Past, Present and Future – International Scientific Symposium “Immunomodulators. Preclinical and Clinical Evaluation”, Island of Capri, Italy, November 1991.
47. Altaparmakov,I.A., Therapie mit DEODAN der durch Chemotherapie induzierten Leukopenie bei onkologischen Patienten, In: Rheinisch-Westfalische Gesellschaft fur Innere Medizin, Wissenschaftliche Referate, 159, Tagung, 4 und 5. Dezember 1992, Dusseldorf, p.24
48. Bogdanov,A., Guencheva,G., Pacelli,E., Mincheva,V., Mononuclear cells activation by DEODAN – a preparation from Lactobacillus Bulgaricus “LB51” – VIII Congress of Immunology, Budapest, August 1992.
49. Pacelli,E., Popova,P., Davidkova,G., Bogdanov,A., Serum levels of TNF-alfa in mice orally treated with DEODAN – VIII Congress of Immunology, Budapest, August 1992.
50. Davidkova,G., Popova,P., Guencheva,G., Bogdanov,A., Pacelli,E., Auteri,A., Mincheva,V., Endogenous production of tumor necrosis factor in normal mice orally treated with DEODAN – a preparation from Lactobacillus Bulgaricus “LB51“, In: International Journal of Immunopharmacology, Vol.14, No.8, pp.1355-1362, 1992, Pergamon Press.
51. Guencheva,G., Popova,P., Davidkova,G., Mincheva,V., Mihailova,Sn., Bogdanov,A., Pacelli,E., Auteri,A., Determination of cytokine release after in vivo and in vitro administration of DEODAN (a preparation from Lactobacillus Bulgaricus “LB51”) by the rabbit pyrogen test, In: International Journal of Immunopharmacology, Vol.14, No.8, pp.1429-1436, 1992, Pergamon Press.
52. Popova,P., Guencheva,G., Davidkova,G., Bogdanov,A., Pacelli,E., Opalchenova,G., Kutzarova,T., Koychev,Ch., Stimulating effect of DEODAN (an oral preparation from Lactobacillus Bulgaricus “LB51”) on monocytes/macrophages and host resistance to experimental infections, In: International Journal of Immunopharmacology, Vol.15, No.1, pp.25-37, 1993, Pergamon Press.
53. Usheva,R., Yotov,G., Bogdanov,A., Treatment of the postcytostatic cytopenia with DEODAN – Vth National Congress on Clinical and Transfusion Haematology, Sofia, 29 – 31.10.1993.
54. Popova,P., GuenchevaG., Bogdanov,A., Lactobacillus bulgaricus (strain LB51) – an oral preparation with immunomodulating activity – VI International Conference on Immunopharmacology, Prague, May 29 – June 1, 1994.
55. Usheva,R., Bogdanov,A., Treatment of postcytostatic cytopenia with DEODAN (an oral preparation on the basis of Lactobacillus Bulgaricus “LB51”) on patients with haematological diseases, VI International Conference on Immunopharmacology, Prague, May 29 – June 1, 1994.
56. Altaparmakov,I., Bogdanov,A., Pacelli,E., Study of the effect of DEODAN (an oral preparation on the basis of Lactobacillus Bulgaricus “LB51”) on neutropenia, induced by chemotherapy, in oncological patients, VI International Conference on Immunopharmacology, Prague, May 29 – June 1, 1994.
57. Popova,P., Guencheva,G., Bogdanov,A., Pacelli,E., Opalchenova,G., Stimulating effect of an oral preparation from Lactobacillus bulgaricus (strain LB51) on host resistance to experimental bacterial infections, In: Immunotherapy of Infections, New York, Marcel Dekker, Inc., 1994, pp. 339-349.
58. Krusteva Elisaveta, Hristova Svetlomira, Damyanov Danail, Bogdanov Assen, Altaparmakov Ivan, Pacelli Edoardo, Clinical study of the effect of the preparation DEODAN on leukopenia, induced by cytostatics, 1st European Conference on Immunopharmacology, Berlin, May 26-29, 1997.
59. Elisaveta Krusteva, Svetlomira Hristova, Danail Damyanov, Assen Bogdanov, Ivan Altaparmakov and Edoardo Pacelli, Clinical study of the effect of the preparation DEODAN on leukopenia, induced by cytostatics, In: International Journal of immunopharmacology, Vol. 19, No. 9/10, pp.487-492, 1997, Elsevier Science Ltd.

* Забележка. Библиографската справка не е пълна, но съдържа това, с което разполагат наследниците на Д-р Иван Богданов. Тя включва различни автори, работили по тематиката на Lactobacillus Bulgaricus – щам “LB51®“, включително и след смъртта на Д-р Иван Богданов.