Фондация “Д-р Иван Богданов”

ЦЕЛИ на Фондация “Д-р Иван БОГДАНОВ”

Да подпомага и оказва съдействие за научноизследователска дейност в областта на експерименталната онкология, имунологията, имунофармакологията и лечението на туморните заболявания, на СПИН и други обществено значими заболявания. Оказването на съдействие и подпомагането ще обхваща:

– финансиране на научни разработки и публикации, в частност в областта на лекарствени средства на биологична основа, и по специално на Lactobacillus bulgaricus и други млечни продукти, както и на други биотехнологични разработки;

– финансиране на идеи, проекти, публикации и други дейности със собствени на Фондацията и привлечени от сродни международни организации средства;
– провеждане на курсове, консултации, симпозиуми, учредяване, организиране и провеждане специализирани научни форуми за запознаване с постиженията в областта на имунологията, имунофармакологията, биотехнологията и лечението на туморни заболявания.

Да учредява и предоставя стипендии на името на Д-р Иван БОГДАНОВ.

Да пропагандира делото на Д-р Иван БОГДАНОВ и неговите изследвания в областта на експерименталната онкология, биотехнологията, имунологията, имунофармакологията и др. чрез:

– организиране и провеждане на конкурс и присъждане на награда, включително парична, на името на Д-р Иван БОГДАНОВ за високи постижения в областта на експерименталната онкотерапия, имунофармакологията, имунологията и лечението на туморни заболявания., финансиране на участие в научни форуми – симпозиуми, конференции, конгреси, публикации в научни списания;
– създаване на литературни, кино и други произведения, отразяващи живота и делото на Д-р Иван БОГДАНОВ.

Да стопанисва и управлява предоставените и предоставяни на Фондацията дарения, помощи, завещания и наследства, както и всякакви други права и вещи – дарени или завещани – с оглед създаване на фонд от средства, които ще се използват единствено за целите на Фондацията и преди всичко за постигане основната цел – подпомагане развитието на научноизледователската дейност в областта на имунологията, имунофармакологията, биотехнологията и лечението на туморните заболявания.

Да сътрудничи с други организации и институции, съпричастни към целите на Фондацията;

Да популяризира целите на фондацията.

Средствата на Фондацията и изразходването им не могат да бъдат обвързани пряко или косвено с политически или стопански цели.

Д-р Асен Богданов
Председател на УС на “Фондация “Д-р Иван Богданов”

Контакти
“Фондация “Д-р Иван Богданов”
бул. “Св. Климент Охридски” №1, София 1756
тел. (+359)2 – 8720652, 8720653
E-mail deodan.com@gmail.com